ایزو چیست؟
ایزو ISO , HSE , CE , IMS رتبه گرید GRADE

ایزو ISO , HSE , CE , IMS رتبه گرید GRADE (1)

این مجموعه مختص رتبه و گرید پیمانکاری و گرید و رتبه انفورماتیک میباشد

شنبه, 21 تیر 1399 ساعت 11:27

رتبه

رتبه

نوشته شده توسط

گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک

گرید و رتبه پیمانکاری ویا درحقیقت همان گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ازانواع مهم گواهی نامه های درخواستی مهم میباشد بابت شرکتهایی میباشدکه میخواهند درمهمترین هدف و شرکت درون مناقصات حائز کسب امتیاز لازمه بشوند و بنابراین بایستی گرید و رتبه شرکتهای پیمانکاری رابگیرند. گرید و رتبه پیمانکاری مورد استفاده و نیاز شرکتهایی میباشدکه درخصوص پیمانکاری فعالیت میکنند و زمینه فعالیتشان دریازده رشته آب، ساختمان، ابنیه، راه و ترابری، صنعت و معدن، نیرو، تاسیسات، تجهیزات، کاوشهای زمینی، ارتباطات، کشاورزی، خدمات و مرمت آثار باستانی میباشد و همچنین پیش نیاز شرکتهایی میباشدکه میخواهند گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران بگیرند و حتماباید قبل دریافت و اخذ گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران درابتدا گرید ویا رتبه پیمانکاری و همان گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری راداشته باشند.

گرید و رتبه پیمانکاری برای شرکتهای پیمانکاری همچنین بجهت دریافت پروژه ازنهادها و سازمانهای دولتی مورد نیازست و بایستی حتما کرید پیمانکاری و رتبه پیمانکاری ویاهمان گواهینامه صلاحیت پیمانکاری راداشته باشند. مرجع صادرکننده چنین گواهینامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی میباشد لازم بذکرست سازمان ساجات جدا ازاداره ثبت شرکتها بوده و هیچ ارتباطی بینشان وجود ندارد.رتبه ،گواهی صلاحیت پیمانکاری نشان دهنده میزان توان مالی ، فنی و سیستمی شرکت میباشد وازسوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نظام فنی واجرایی کشور بشرکتها تعلق میگیرد. گرید یا رتبه یا گواهی صلاحیت سازمان برنامه و بودجه تنها بشرکتهای مشاور، پیمانکار ، انفورماتیکی ، طراحی و ساخت صنعتی ، طراحی و ساخت غیره و مدیریت طرح تعلق میگیرد و باقی شرکتها باموضوعات پشتیبانی ، خدماتی و فنی و مهندسی بجهتی ازطریق وزارت کار اقدام نموده و صلاحیت اداره کاریا مجوزکار بایستی دریافت نمایند.

رتبه پیمانکاری و گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری بدلیل مبحث پیچیده اش و عدم شناخت شرکتها بابتش متقاضیان رابا سوالهای متعددی روبرو میکند مثلا اینکه:

گرید و رتبه پیمانکاری چیست؟

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری رااز کجا و چگونه و چطور بگیرم؟

رتبه پیمانکاری ازکجا بگیرم؟

نهاد و مراکز و سازمانهای صادر کننده گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری

مدارک و اسناد لازم جهت اخذ رتبه پیمانکاری

شرایط و ضوابط و الزامات لازم جهت دریافت رتبه پیمانکاری

رتبه پیمانکاری رابابت شرکت در مناقصه چگونه بگیرم؟

شرایط لازم جهت دریافت رتبه یک تا پنج

و بسیاری سوالات دیگرکه برای شرکتها و سازمانهای متقاضی اخذ گرید و رتبه پیمانکاری پیش میاید.

گرید و رتبه انفورماتیک گواهی صلاحیت انفورماتیک تنها شرکتهایی میتوانند دریافت کنندکه موضوع اساسنامه شرکتشان صرفا ، موضوعات فناوری اطلاعات، انفورماتیک ،مخابرات و ارتباطات ویا مجموعا IT  و ITC باشد. چنانچه موضوع اساسنامه علاوه برموضوعات فناوری اطلاعات ، انفورماتیکی و ارتباطات دربرگیرنده موضوعات دیگری باشد ، شرکت صلاحیت اخذگرید انفورماتیک راندارد و نمیتواند گرید و رتبه انفورماتیک رابگیرد. مدت زمان اعتبارگواهینامه صلاحیت انفورماتیک تازمان درج مقاله مورد نظر دوساله میباشد و شرکتهای انفورماتیکی لزوما قبل ازسررسید تاریخ اعتبارگواهی صلاحیت انفورماتیک ، مدارک جدیدرابایدبه سازمان برنامه و بودجه تحویل نموده و رتبه جدید انفورماتیک اخذ نمایند.. قبلا گرید انفورماتیک را شورایعالی انفورماتیک صادر میکرد و اماامروزه سازمان برنامه و بودجه آنرا صادر میکند. شرکتهای دارای رتبه میتوانند باارائه اظهارنامه مالیاتی مورد تایید اداره مالیات به سازمان برنامه و بودجه، همچنین داشتن کارکنان امتیاز آور ، امتیاز بالاتر ودرنتیجه رتبه بهتری دریافت نمایند. رتبه انفورماتیک دارای 7 رتبه هست و بالاترین رتبه 1 و پایینترینش 7 هست.

رتبه انفورماتیک و گرید انفورماتیک و گواهینامه تایید صلاحیت شرکتهای انفورماتیک مبحث پیچیده ای هست و بهمین جهت شرکتها باسوالات متعدد جهت اخذ رتبه و گرید انفورماتیک روبرو هستند و ازجمله ایندست سوالات میتوان بدین موارد اشاره کرد:

گرید و رتبه انفورماتیک چیست؟

گرید انفورماتیک را چگونه و از کجا بگیرم؟

جهت اخذ گرید و رتبه انفورماتیک ازکجا شروع کنم؟

گواهینامه تایید صلاحیت شرکتهای انفورماتیکی راچگونه بگیرم؟

نهاد و شرکتها و مراکز صادر کننده رتبه و گرید انفورماتیک

رتبه انفورماتیک راچگونه بابت شرکتم بگیرم؟

مدارک و اسناد و ضوابط و شرایط و الزامات لازم جهت اخذ رتبه انفورماتیک

موارد امتیاز آور جهت دریافت رتبه و رتبه بهتر

و سوالات سیارکه جهت شرکتهای متقاضی اخذ رتبه ویا گرید انفورماتیک پیش میاید.

گرید و رتبه انفورماتیک و رتبه و گرید پیمانکاری دو مبحث جدا هستند و بهمین جهت شرکتها باتوجه بزمینه فعالیت و فرآیندشان بایستی دقت کنند کدام نوع گرید و رتبه رابگیرند و بدردشان میخورد و بکارشان میاید.

گروه بین المللی سامان کاران درراستای جستجوی متقاضیان درزمینه ، اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری ، رتبه وگرید انفورماتیک و غیره بمتقاضیان کمک میکندتا درجهت دریافت گواهینامه های فوق راه آسانتری راانتخاب کرده ، فقط یک تماس بامرکز گرفته و درخواست راهنمایی بیشتر ازکارشناسان ، مشاوران اطلاعات کافی وکامل پیدا کنید و سپس تصمیم نهایی خودجهت ، اخذ رتبه و گرید پیمانکاری و انفورماتیک ، بگیرید و میتوانید جهت ارتقا سود متناسب فعالیت خودتان باما مشورت کنید.

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family