نحوه دریافت HSE

نحوه دریافت HSE سوال بسیار مهمی میباشدکه جهت شرکتهای مختلف بازمینه فعالیتهای متفاوت پیش میاید بخصوص شرکتهای پیمانکاری وقتیکه قصد شرکت مناقصه شرکت کنند یاجهت صادرات ویا تبلیغات و رقابت و هرنیت و قصد دیگر نیازدارند بدینکه HSE رابگیرند و ازآنها درخواست اخذ گواهینامه HSE شود و اغلب سازمانها تنها بفکر اخذ و دریافت HSE هستند و اززیر مساله پیاده سازی فراری هستند و اگربدون پیاده سازی باشد شاید خیلی پروسه دشواری نباشداما گواهینامه و مدل HSE بابحث ایزو متفاوت هست و اماکه نحوه دریافت و اخذ گواهینامه HSE همانند ایزو و ازطریق مراجع IAF و غیر IAF صورت میگیرد. بهرحال ISO و مدل HSE ازهم گواهیهای مجزا هستنداما باهم ارتباط دارند و شرایطی یکسان دارند. مدل HSE غالبابا HSE اداره کار متفاوت هست و شرایط اخذ و مراجع ثبت و صدور و اخذشان متفاوتست. اقدام جهت دریافت گواهی نامه HSE ابتدا شناخت کامل انرا نیاز دارد، ترجمه HSE، بهداشت ،ایمنی و محیط زیست هست، بحدی استانداردی مهم درشرکتها وسازمانهاست و سازمانها یاشرکتهای بزرگ بخشی رادر مجموعه خودجهت استقرار عوامل استاندارد HSE تدارک دیده اند، بخش HSE بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) یک بخش یادپارتمان در یک شرکت یاسازمان مربوطست و وظیفه رعایت و حمایت ازقوانین و مقررات ایمنی و بهداشت حرفه رابهمراه حفاظت محیط زیست برعهده داردکه همواره بایدبر اجرای این قوانین نظارت داشته باشند، بخش HSE درشرکتها وسازمانها بطور کلی 2 وظیفه و هدف دارند وانرا دنبال میکنند: پیشگیری وقوع حوادث و حوادث ناشی ازشرایط غیر طبیعی و کاهش عوارض جانبی ممکنست ناشی ازشرایط بوجود بیاید، بطور مثال برخورد با آتش ، انفجار و مواد مضر در محیط کار نمونه ای ازاولین هدفست و کاهش ردپای کربن یک شرکت و تأثیرآن برروی محیط زیست نمونه ای ازهدف دومست و اهدافی اینچنین دیگرکه قوانین و مقررات منباب اخذ HSE تعیین کردست.

 

 

اخذ HSE ارزان

دریافت گواهینامه HSE توسط مراجع معتبر و قابل استعلام

 

 

دریافت گواهی HSE ابتدا نیازبه دریافت وپیاده سازی دو استاندارد ایزو مهم دارد تابدین ترتیب پس ازاجرا ایندو استاندارد بستر و شرایط زمینه اجرا و دریافت گواهی HSE فراهم شود، دراینجا ابتدا درباره استاندارد ایزو دریافت و پیاده سازی اندو همان شرایط اولیه دریافت گواهی HSE است صحبت وانهارا معرفی میکنیم سپس میتوان ارتباط میان ایندو گواهی ایزو و گواهی HSE راتوضیح داد، سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه ای ISO45001 یا اوهساس سابق (OHSAS) و قوانین تعیین شده بجهت ان ودر مورد استفاده ازآن، سازمانها وشرکتهارا قادر میسازد باجلوگیری ازآسیب های ناشی ازکار و سلامتی و همچنین باپیشبردانه ترکردن عملکرد ، مکانهای ایمن و سالم رافراهم کنند ISO 45001بابت هرسازمانی مایل ایجاد ، پیاده سازی و حفظ سیستم مدیریت بابت بهبود بهداشت و ایمنی شغلی ، از بین بردن خطرات وبه حداقل رساندن خطرات ازجمله نقایص سیستم ، وامنیت وبهداشت شغلی کارکنانست، قابل استفادست ایزو 45001 بیک سازمان بابت دستیابی بنتایج مورد نظر سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت محیط کمک میکند. مطابق سیاست ISO 45001 سازمان ایزو نتایج رابررسی کرده وبه پیاده سازی کمک میکند، اینگواهی درسال 2018 پس ازرفع نواقص گواهی OHSAS1800 بدین شکل درامد ومورداستفاده قرار کرفت، ایزو14001 استاندارد بعدی مرتبط گواهی HSE است، ISO14001 یک استاندارد بین المللی میباشدکه الزامات لازم و مربوط به یک سیستم مدیریت زیست محیطی کارآمد (EMS) رامشخص میکند. این الزامات وقوانین سازمان ایزو تدوین و تنظیم میکند و موقعیت رافراهم میکندکه یک سازمان میتواند به جای ایجاد الزامات عملکرد محیطی از آن پیروی کند. ایزو 14001 استانداردی میباشدکه سیستم مدیریت محیط زیست رادر یک سازمان مورد بررسی قرار میدهد، مدیریت پسماند و نظارت برمیزان الایندگی و جوانب زیست محیطی یک مجموعه یاکارخانه ازمهمترین الزامات ایزو14001 هست،. تلفیق ISO14001 باسایر استانداردهای سیستمهای مدیریت، بخصوص ISO 9001 ، میتوانددر دستیابی اهداف تعریف شده سازمان بیشتر یاری کرده وتاثیر بسزایی داشته یاشد. سیستم مدیریت محیط زیست رابه عنوان بخشی سیستم مدیریتی جهت مدیریت جنبه های زیست محیطی ،انجام تعهدات مربوطه انطباق و رسیدگی به خطرات و فرصتها استفاده میشود تعریف میکند. چارچوب استاندارد ISO 14001 میتواند در یک روش برنامه جهت بهبود یک مجموعه بطور مستمر مورد استفاده قرار گیرد.

دریافت HSE وشرایط اولیه اخذآن دقیقا بامراحل دریافت این دوگواهی ایزو یعنی ISO45001 و ISO14001 همراستاس واخذ و پیاده سازی این دوگواهی نامه میتواند کاملا بستر پیاده سازی ودریافت گواهی اسث رافراهم کند، گواهی HSE صادرشده جهت ارائه بشرکت یاسازمان همیشه باحروف MS ذکر میشود بطور کامل HSE-MS دوحرف اخر مخفف مدیریت سیستم هست علت اینکار عدم تشابه HSE-MS و HSE-PLAN میباشد، HSE-PLAN یک برنامه و جزوه کاملست وبرای هر پروژه بصورت مجزا نوشته میشود ودر ان تمامی خطرات وجوانب یک پروژه ازلحاظ مدیریت بهداشت،ایمنی ومحیط زیست مورد بررسی قرار گرفته وبهترین راه کارها نیز ارائه شده است.

گروه بین المللی سامان کاران باسابقه ای درخشان یکی ازمراکز معتبر درزمینه دریافت ایزو و تمامی گواهینامه های مرتبط مانند ISO، HSE، IMS، و گواهینامه های کالا مانند CE و غیره درکشورست، باتماس با کارگزاری امکان ثبت از مشاوره رایگان این مرکز بهره مند شوید.

نظرات (0)

تاکنون هیچ نظری ارسال نشده است

نظرات خود را ارسال کنید

  1. ارسال نظر به عنوان میهمان
پیوست ها (0 / 3)
کوقعیت خود را به اشتراک بگذارید
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family